Chương trình huấn luyện ANSYS Workbench – Phần cơ bản

Đối tượng: Sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành liên quan đến cơ học tính toán, kỹ sư thiết kế, kỹ sư phân tích, kỹ sư CAE.
Thời lượng: 8 Buổi, 3 giờ/Buổi
Phần mềm: học viên thực hành trên máy tính cá nhân với ANSYS phiên bản Student

Buổi 1:

 • Giới thiệu tổng quan về Phương pháp Phần tử Hữu hạn (Finite Element Method)
  o Cơ sở lý thuyết
  o Các loại phần tử cơ bản: Beam, Shell, Solid
 • Giới thiệu về chương trình ANSYS WORKBENCH (AW)
  o Tổng quan về giao diện chương trình AW
  o Quy trình phân tích Phần tử Hữu hạn
 • Thực hành ví dụ cơ bản làm quen giao diện chương trình

Buổi 2:

 • Giới thiệu về mô hình hóa trong AW, sử dụng module Design Modeler (DM), Space Claim
  o Các công cụ mô hình hóa CAD trong DM
  o Cách thức import file CAD từ phần mềm khác vào AW
  o Các công cụ chỉnh sửa hình học trong DM
 • Thực hành mô hình hóa CAD 3D trong DM
  o Vẽ phác thảo trên Sketch 2D
  o Mô hình 3D
  o Cách sử dụng tham số trong mô hình hóa
 • Thực hành ví dụ cơ bản bài toán tĩnh

Buổi 3:

 • Vấn đề chia lưới mô hình solid 3D trong chương trình AW
  o Giới thiệu các công cụ chia lưới trong AW
  o Giới thiệu các công cụ đánh giá chất lượng lưới 3D trong AW
 • Thực hành 3D chia lưới trong Ansys Workbench
  o Chia lưới theo yêu cầu bài toán
  o Đánh giá chất lượng lưới
 • Thực hành phân tích kết cấu tĩnh với mô hình khối 3D
  o Các dạng tải trọng, điều kiện biên trong bài toán khối 3D
  o Xử lý kết quả bài toán khối 3D

Buổi 4:

 • Giới thiệu về mô hình khung 3D trong chương trình AW
  o Cách khai báo mặt cắt trong AW
  o Kỹ thuật điều khiển vị trí mặt cắt dầm 3D
 • Thực hành phân tích kết cấu tĩnh với mô hình khung 3D
  o Các dạng tải trọng, điều kiện biên trong bài toán khung 3D
  o Xử lý kết quả bài toán khung 3D

Buổi 5:

 • Vấn đề chia lưới mô hình tấm vỏ 3D trong chương trình AW
 • Thực hành chia lưới tấm vỏ 3D trong Ansys Workbench
  o Chia lưới theo yêu cầu bài toán
  o Đánh giá chất lượng lưới
 • Thực hành phân tích kết cấu tĩnh với mô hình tấm vỏ 3D
  o Các dạng tải trọng, điều kiện biên trong bài toán tấm vỏ 3D
  o Xử lý kết quả bài toán tấm vỏ 3D
 • Cách thức mô hình khung kết hợp tấm vỏ 3D trong chương trình AW
 • Thực hành chia lưới mô hình khung kết hợp tấm vỏ 3D
 • Thực hành phân tích kết cấu tĩnh mô hình khung kết hợp tấm vỏ 3D

Buổi 6:

 • Giới thiệu cơ sở lý thuyết bài toán động lực học kết cấu
  o Phân tích tần số riêng kết cấu (modal analysis)
  o Phân tích đáp ứng điều hòa kết cấu (harmonic analysis)
  o Phân tích đáp ứng quá độ kết cấu (transient analysis)
 • Thực hành phân tích động lực học kết cấu bằng chương trình AW
  o Phân tích tần số riêng kết cấu

Buổi 7:

 • Thực hành phân tích động lực học kết cấu
  o Phân tích đáp ứng điều hòa kết cấu
  o Phân tích đáp ứng quá độ kết cấu

Buổi 8:

 • Kiểm tra cuối khóa học bài tập tình huống tổng quát (case study)
  o Mô hình hóa kết cấu
  o Chia lưới kết cấu
  o Phân tích tĩnh
  o Phân tích động lực học kết cấu
 • Trao đổi, giải đáp thắc mắc
 • Kết thúc khóa học