Chương trình huấn luyện ANSYS Multiphysics (APDL) – Phần cơ bản

Đối tượng: Sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành liên quan đến cơ học tính toán, kỹ sư thiết kế, kỹ sư phân tích, kỹ sư CAE.
Thời lượng: 8 Buổi, 3 giờ/Buổi
Phần mềm: học viên thực hành trên máy tính cá nhân với ANSYS phiên bản Student

Buổi 1:

 • Giới thiệu về Phương pháp Phần tử Hữu hạn
  o Cơ sở lý thuyết
  o Quy trình phân tích Phần tử Hữu hạn
 • Giới thiệu về chương trình ANSYS
  o Các loại phần tử cơ bản: Link, Beam, Shell, Solid
  o Tổng quan về giao diện chương trình
  o Giới thiệu các cách giao tiếp thông qua GUI và ngôn ngữ APDL
 • Giới thiệu phần tử LINK 3D cho bài toán giàn
  o Cấu tạo phần tử, thông số mặt cắt
  o Hệ tọa độ phần tử, dạng tải trọng
  o Các thông số Output của phần tử LINK
 • Thực hành ví dụ cơ bản bài toán thanh gậy, hệ giàn 2D, 3D
  o Tính ứng xử tĩnh với tải cơ bản
  o Vẽ biểu đồ nội lực
  o Xuất ảnh động kết quả

Buổi 2:

 • Giới thiệu phần tử Beam 3D cho bài toán khung
  o Cấu tạo phần tử, các loại mặt cắt thông dụng
  o Hệ tọa độ phần tử, các dạng điều kiện biên và tải trọng
  o Các thông số Output của phần tử Beam
 • Thực hành ví dụ cơ bản bài toán thanh dầm 2D
  o Mô hình thanh dầm
  o Các vấn đề về chia lưới
  o Tính ứng xử tĩnh với các loại tải cơ bản
  o Vẽ biểu đồ nội lực
 • Thực hành ví dụ cơ bản bài toán hệ khung 3D
  o Tính ứng xử tĩnh với các loại tải cơ bản
  o Vẽ biểu đồ nội lực

Buổi 3:

 • Giới thiệu phần tử Shell 3D
  o Cấu tạo phần tử, các phương pháp mô hình kết cấu tấm vỏ
  o Hệ tọa độ phần tử, các dạng điều kiện biên và tải trọng
 • Thực hành ví dụ cơ bản bài toán kết cấu tấm vỏ
  o Mô hình kết cấu tấm vỏ
  o Các kỹ thuật chia lưới cho kết cấu tấm vỏ, đánh giá chất lượng lưới
  o Tính ứng xử tĩnh với các loại tải cơ bản

Buổi 4:

 • Thực hành bài toán kết cấu khung kết hợp tấm vỏ (Beam + Shell)
  o Mô hình kết cấu khung kết hợp tấm vỏ
  o Các kỹ thuật chia lưới cho kết cấu khung kết hợp tấm vỏ
  o Tính ứng xử tĩnh với các loại tải cơ bản

Buổi 5:

 • Giới thiệu phần tử Solid 3D
  o Cấu tạo phần tử, các phương pháp mô hình khối trong không gian 3 chiều
  o Hệ tọa độ phần tử, các dạng điều kiện biên và tải trọng
 • Thực hành ví dụ cơ bản bài toán kết cấu khối trong không gian 3 chiều
  o Mô hình kết cấu khối 3D
  o Các kỹ thuật chia lưới cho kết cấu khối 3D, đánh giá chất lượng lưới
  o Tính ứng xử tĩnh với các loại tải cơ bản

Buổi 6:

 • Giới thiệu cơ sở lý thuyết bài toán động lực học kết cấu
  o Phân tích tần số riêng kết cấu (modal analysis)
  o Phân tích đáp ứng điều hòa kết cấu (harmonic analysis)
  o Phân tích đáp ứng quá độ kết cấu (transient analysis)
 • Thực hành phân tích động lực học kết cấu
  o Phân tích tần số riêng kết cấu

Buổi 7:

 • Thực hành phân tích động lực học kết cấu
  o Phân tích đáp ứng điều hòa kết cấu
  o Phân tích đáp ứng quá độ kết cấu

Buổi 8:

 • Kiểm tra cuối khóa học bài tập tình huống tổng quát (case study)
  o Mô hình hóa kết cấu
  o Chia lưới kết cấu
  o Phân tích tĩnh
  o Phân tích động lực học kết cấu
 • Trao đổi, giải đáp thắc mắc
 • Kết thúc khóa học